För Jesus i tiden!

Kung Carl Gustaf myntade begreppet “För Sverige i tiden” grundat i en önskan att vara en modern regent. Huruvida det är möjligt att vara en modern regent eller om monarkin är ett förlegat system låter jag vara osagt. Utmaningen i att låta något gammalt möta en ny tid känner jag i alla fall igen. Vad innebär det att vara kyrka idag? Vad innebär det att vara pingströrelse idag? Vad innebär det att vara Smyrnakyrkan i Älvängen idag?

Informationsteknologins utveckling har lett till ett nytt debattklimat där alla kan komma till tals och med omedelbar publicering. Ibland leder det till ett bättre samtalsklimat, ibland leder det mest till ett cementerat skyttegravskrig där man inte tar sig tid till att lyssna till varandra. På senare tid har det i olika medier bedrivits teologiska debatter som berört till exempel synen på församlingsmedlemskap, människans sexualitet och gudstjänsten. Det är tydligt att teologi och kyrkans roll är under omförhandling.

Samtidigt tänker jag att det knappast är något nytt. Frågan om vad det innebär att vara kyrka och att följa Jesus är frågor som kristna i varje tid har fått ställa sig. Jesus är svaret, men vad innebär det? Hur kan vi förkroppsliga Jesus idag så att kyrkan verkligen får vara Kristi kropp som når ut i världen med Guds evangelium? Gud har gett kyrkan uppdraget att berätta de goda nyheterna om hur Gud vill rädda mänskligheten. Fast den berättelsen kan vi inte förmedla med endast ord, vi är också kallade till att leva i gemenskaper vars liv och handlingar fortsätter att visa på innehållet i detta budskap. Men vad innebär det i vår kontext, i vår tid, i vårt sammanhang och i vår kultur?

Om några veckor får vi återigen fira pingsthändelsen och det underbara att Gud har valt att ge av sin Ande till alla som bekänner sig till Jesus Kristus. Pingsthändelsen visar att evangeliet är översättningsbart. På pingstdagen i Jerusalem när Anden föll fick människor höra Guds evangelium på sitt eget språk, så att de förstod. Anden är den som översätter Guds eviga Ord till en ny tid. Genom Guds Ande kan vittnesbördet om Jesus Kristus översättas till varje nytt sammanhang. Evangeliet som vittnesbörd är inte bara en härlig historia utan något som omformar kulturer och är av livsavgörande betydelse. Översättningen består inte bara av ord utan av sammanhang, ”Ordet blev kött”. Och Ordet måste bli kött i varje nytt sammanhang. Alla kulturer bär märken av mänsklig synd. Kulturen ifrågasätts av evangeliet medan kulturen försöker att kontrollera evangeliet. Det verbala vittnesbördet kompletteras av ett etiskt, Paulus skrev till exempel ofta i sina brev om att ”förr levde ni så men nu när ni lever för Kristus ska ni leva så här…”.

Gud har tagit stora risker i att relatera till och göra sig beroende av människan när det gäller uppdraget att nå ut med evangelium. Det finns en risk med översättningen av evangeliet, att vi i vår tid kompromissar med kulturen. Därför tror jag att vi ständigt behöver fundera över vad det innebär att följa Jesus. Därför är varje tid en tid för teologisk diskussion. Vad innebär det att vara kyrka och att följa Jesus idag? Detta är ett samtal som främst behöver ske i församlingen. Teologi är mer än teori och formas i församlingen, där blir Ordet kött. För denna utmaning får vi be om Andens ledning men vi behöver också utsätta oss för Ordet! De svenska väckelserörelserna och även  pingströrelsens historia är präglad av att man var läsare. Ordet lästes och utmanade den kontext man rörde sig i. På samma sätt tror jag att det är nödvändigt att vi som kyrka idag låter oss vägledas och utmanas av Ordet.

2 Tim 3:14-17

Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.

Ta därför vara på sommaren och skapa nya goda vanor om du behöver det. Läs bibeln och samtala med varandra om skriftens innehåll. I den läsningen är jag övertygad om att vi ska låta Ordet som blev kött, Jesus Kristus, vara den tolkningsnyckel vi behöver för att förstå olika sammanhang. Han är Guds sanna avbild och den som ytterst sett utmanar och vägleder varje kultur och varje ny tid.

Hebr 1:3

Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden.

För Jesus i tiden!

/Elias Berg, maj 2015